Hujude dating


09-Mar-2020 12:26

hujude dating-45

christian dating page single

(1) sarenga lawan kawula / # / hangadhangngi hing ngajengan / raden nyi mpang nganan ngeri / nulya nyandhak lara wanah / dateng wira loddra mangkin / kinipattaken tumuli / kalumah hanulya nu bruk / malempat ki wira loddra / den bujeng sami prang liri / (5) ngadu sakti gumareget nyi rara wanah / # / wira loddra de n priyatna / tan kena sun neman hiki/ sukamati hawakking wang / yen nora dadi sawiji / candhak cinandhak pan sami / melajeng mi(ng) we tanhiku / wira lodra den priyatna / senjata rante su n pusthi / tanpanana tiyang pekik kaya jandika / # / pinenthang (10) senjata nirra/ wira loddra hanadhahi/ senjata rante tumiba hananging tanpa sah mangking / putri gebes hahingngali / wi caksana wong ngabagus / heran temen wira loddra / wong ba gus tur guna sakti / mangka raden malesa dateng kawula / # / (14) sigra raden wira loddra / hasta cakra tumuli / ki tinggil ma 21.(1) rani henggal / dhuh rade(n) kang ngatiyati / kinten babar pisan mang kin / keranten pamurung laku / nuli pinenthang kang cakra / nyi lara wanah nadhahi / kenging musna hasipat kidang kencana / # / ha nulya raden tumingnggal / gumebyar saliraneki / tan samar (5) kidang kencana / nulya hangandika liri / hing paman kiyahi tinggi l / paman den waspada dulu / hikapan kidang kencana / payu pa man sun tuturi / hiku paman hing pundi puruge kidang / # / tiyang kalih bujeng kidang / den segati nganan ngeri / tinubruk tu bruk tan kena / yen tebih kidang ngenteni / sampun lepas lampah (10) neki / ming wetan kidang lumayu/ tiyang kalih tan ketingga l / hanututi kidang mangking / siyang dalu hambujeng kidang kencana / # / nulya dumugi hing lampah / kersane yang maha suci / kidang kencana pun hical / katingngal hujude (14) kali / toya deres tur ya mili / puhiki kali cimanuk / 22.(1) ming wetan hingkang den hungsi/ maksi hageng hing kang wa na/ nulya pinanggih lan kali/ klangkung sangnget habingah/ lah paman tinggil puhiki/ # / tek duga kali cima nuk/ ki tinggil humatur liri/ dhuh dara manawi nya (5) ta/ hamung hewuh gih pun nabdi/ boten wonten pe dhusunnan/ kangge taken yaktos neki/ # / nuli ti yang kalih mlaku/ nuruti hing pinggir kali/ kali sasih hing laminya/ ming ler paranira hiki/ kyahi sidhum sange t welas/ hingali tiyang kekali/ # / lumampah nrejang (10) rerungkud/ hanulya nyipta kiyahi/ kebon lega pala wijah/ langkung sahe den tingngali/ tanemane warna warna/ kara sabrang terong cipir/ # / boled sagu gundem jagung / pare gajih putih putih/ bonteng timun heme (14) s kacang/ kol lobak lawan kubis/ 13.(1) kebon lega jembar wera/ hing wetan tannana tinggil/ / # / pinggir kali wesmannipun/ pinuter kembang srigadhing/ tongkengnge mlengkung hing lawang/ kanan kari mandha kaki/ mara dalu hing ngajengngan/ ki sidhum linggih hing korsi/ # / (5) ki wira loddra handulu/ hingngali kebonnan mangkin/ ki wira loddra wicara/ dhuh bagja ki tinggil mami/ kebon bagus datannana/ hing wetan kadi puhiki/ # / gemuwe kebonnan wahu nuli he(ng)gal hamarani/ hing wesma wonten wong lenggah / lagi hongngot tongngot deling/ bakal wuwus ya (10) hulam/ nuli hawecana haris/ # / kyahi kawula panuwun/ mugi hagung pangngaksami/ badhe tako n pekebonnan/ kebon sahe hinggih kaki/ sarta kiyahi kali hapa/ wastenne puhiki kali/ # / hanyenta (14) k ngandikanipun/ harep hapa sira hiki/ nembe teka 14.(1) nulya leren sor wiwitan / kajeng kiyara geng hinggi l / nulya nendra hing ngandhape kajeng kiyarah / # / wonten suwara kapirsa / hiki kacung haran kali / cima nuk kang den pilala / wus bagjamu kaki benjing / hing tu (5) runnanira hiki / karsane yang maha gung / mampan holi ka muktiyan / wus katrima hing yang widi / nulya wungu ki ti(ng) gil lan wira loddra / # /sanget tungngahe kang manah / suwara kang ka piyarsi / welan welan hasung warta / raden wira loddra mang kin / ngandika maring ki tinggil / dhuh bagja paman wak king (10) sun / pan hisun sareh lan dika / supennah pan hasung war ti / nyata hiki cimanuk nyata kang pernah / # / wus terrang wa(ng)sitte sukma / ki tinggil humatur hinggi / bendara ye n makaten / mangga pundi karsa gusti / kang kepanggennan (14) hing pundi / raden wira loddra wahu / nuli hangilarri pernah 23.

(1) p matur gusti/ sampun kantos hantuk dukane bendara/ # / nulya mangkat gegancangan/ lumampah siyang lan wengi/ perwantu ki tinggi l lampah/ najan pandhakawan saksi/ tinggil wicaksana luwih sakedhap pan sampun rawu/ hana hing begelen negara/ tu munten cahos hing gusti/ samya kaget praptane ki tinggil ngar sa/ # / tinubruk pandhakawan/ sarwi den rangkul tumuli/ dhuh paman welas kawula/ sun tinggal kari ki tinggil/ toya mata handres mijil/ karuna sesambat ipun/ duk dihing sanget sengsara/ ki tinggil hangguguk nangis/ sareng henget penggalih cahos hing ngarsa/ # / nuli kang rama hanabda/ hadhuh hanak king sun kaki/ sekalih padha menenga/ wus jamake sira kaki/ sun donga kaken yang widi/ muktiya wong kulup/ si tinggil lan turu n nira/ muktiya dugi hing benjang/ hiya hingsun si tinggil hingsun per riksa/ # / dhu maspa wong ngahing wang/ linggiya haso rumihin/ 38.(1) pukulun/ lumampa bendara gusti/ mila sranto ssena bendara/ hanyenengna hinghati/ la puhiki gusti dara/ kathah wowohan ta gusti/ # / kula kinten bekas dhusu n/ hutawi kebonan jalmi/ sareng heca genya lenggah (5) / wonten kaki tuwa prapti/ hingkang mindha kaki tuwa/ buyu t sidhum ti(yang) krihin/ # / raden wira loddra dulu/ wo nten kaki kaki prapti/ sangnget bingah manahira/ bagja teme n hawak mami/ bakal hingsun holi warta/ sangking kaki tuwa hiki/ # / henggal tinubruk rinangkul/ sesalama (10) n hasta kalih/ sarwi sareng genya lenggah/ humatur hame las hasi/ hadhu kaki kula tuwa/ nuhun pitulung nge kaki/ # / wus lami lampah pukulun/ sangking begele n negari/ tigang tahun lampa kula/ hing pundi cimanuk kali/ (14) kula dereng hantuk warta/ muga kaki hanulungi/ # / 7.Hi baby, my name is Gina, I am 31, sexy, blue eyed blonde haired ex lingerie model.… continue reading »


Read more

After dating him as her boyfriend for several months, they got married on 1st of September 2001.… continue reading »


Read more

Today, there's a universal desire to discover love and more and more Barrie singles are looking for someone truly right for them online. We narrow down the world of dating to a personalized list of deeply compatible singles based on shared values and attributes. This is not a meat market where we just show you profiles of a bunch of Barrie singles.… continue reading »


Read more

The highlight of the Elite Singles experience is its matching system.… continue reading »


Read more

Her other high-profile films include I Love You, Goodbye (2009) and Bakit Hindi Ka Crush Ng Crush Mo? She has received a PMPC Award for Best Drama Actress, four FAMAS Award nominations (winning one) and was hailed Princess of Philippine Movies and TV for her accomplishments in the film and television industry.… continue reading »


Read more

We found the message recording feature most helpful.… continue reading »


Read more